Brugerbetingelser

- gældende fra 2. maj 2014

Som bruger af HR Caseforum gælder følgende:

1. Abonnementsvilkår
 
2. Brugen af HR Caseforum 
3. Vidensambassadører 
 
4. HR Caseforum Consult 
5. Generelle betingelser 

1. Abonnementsvilkår

1.1.   Tiltrædelse
Abonnementsvilkårene (herefter ”Vilkårene”), der tiltrædes ved at afkrydse ”Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkårene” på tilmeldingsformularen, gælder mellem HR Caseforum, CVR-nummer 30028422, (herefter ”HR Caseforum”) og kunden, som tiltræder Vilkårene, (herefter ”Kunden”).
 
1.2.   Abonnementets muligheder, varighed og fakturering
Der er 3 muligheder for at tegne et abonnement:

  • Guld-abonnement, der forudsætter, at Kunden uploader min. en case til webportalen indenfor den 1. måneden efter tegning af abonnementet – og at casen godkendes af HR Caseforum.
  • Sølv-abonnement, der forudsætter, at Kunden uploader min. et værktøj (f.eks. MUS-skema, årshjul, samtaleskemaer m.v.) eller personale-politik (f.eks. Sygefravær-, bil-, alkohol-, senior-, it-, uddannelses-, gravid & barselspolitik) indenfor den 1. måneden efter tegning af abonnement – og at værktøjet godkendes af HR Caseforum.
  • Bronze-abonnement, der kan tegnes af alle interesserede.

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og tegnes for et år ad gangen med mulighed for ophør som beskrevet under punkt 1.5. 
Faktureringsperioden løber fra bestillingsdatoen og 1 år frem. Herefter faktureres igen forud for det kommende år.
Når kunden første gang køber abonnement til HR Caseforum, kan kunden skriftlig opsige aftalen om abonnement i perioden fra aftaleindgåelse og 14 dage frem. 

1.3.   Abonnementets omfang og anvendelse
Abonnementet giver adgang til webportalen HR Caseforum www.HRcaseforum.dk (herefter ”webportalen”) og personlig brugsret (kopiering og download til eget brug) af cases, filer, blogs, kommentarer, vurderinger og links.
Abonnementet er individuelt forbeholdt dén navngivne medarbejder hos Kunden,(herefter kaldet Brugeren), der har oprettet abonnementet, og abonnementet må ikke anvendes af andre hos Kunden. Abonnementet er personligt, så længe Brugeren er ansat. Stopper Brugeren hos kunden, vil en ny medarbejder gratis kunne fortsætte abonnementet med egen profil, indtil faktureringsperioden udløber. Det er kundens ansvar at give HR Caseforum besked om eventuelle ændringer. Ønsker den oprindelige bruger fortsat at have adgang på en evt. ny arbejdsplads, skal denne bestille en ny adgang til websitet. 
Øvrige medarbejdere hos Kunden vil kunne oprette individuelle abonnementer med 50% rabat af den til enhver til gældende sats for årsabonnementet. Ved nye individuelle abonnementer skal betingelser for at kunne vælge en bestemt abonnementstype være opfyldt hver gang. Se muligheder og betingelser under 1.2.

1.4.   Betalingsbetingelser og fakturering
Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato. Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på kr. 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til webportalen. Adgangen til webportalen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre HR Caseforum forinden har ophævet aftalen. 
Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendes pr. e-mail til den af Kunden og/eller Brugerens opgivne e-mail-adresse eller på tilsvarende elektronisk måde.

1.5.   Abonnementets ophør
Kunden kan, ved at sende en mail til afo@hrcaseforum.dk, gyldigt opsige abonnementet med 30 dages varsel inden udgangen af en faktureringsperiode (1 år). Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode. Opsiges abonnementet ikke senest 30 dage inden en ny abonnementsperiode påbegyndes, betragtes abonnementet som forlænget med yderligere et år. Undladelse af betaling for en ny adgangsperiode er ikke tilstrækkelig og betragtes ikke som en afmelding. At en eller flere brugere i løbet af abonnementsperioden ophører med at være tilknyttet Kunden, betragtes ikke i sig selv som en gyldig opsigelsesgrund. Kunden kan i disse tilfælde søge om overdragelse af abonnementet til en anden bruger hos Kunden efter eget valg

Ved aftalens ophør forbliver cases og uploadede filer HR Caseforums ejendom, og vil som udgangspunkt ikke blive fjernet fra webportalen.

Benytter Kunden og/eller Brugeren webportalen i strid med aftalen, herunder Vilkårene, eller på anden måde, som må anses som retsstridig, er HR Caseforum berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.
 

2. Brugen af HR Caseforum

2.1.   Indsendelse af cases – opload af cases
Det er Brugeren af HR Caseforum der enten selv oploader cases eller giver interview og godkender cases omkring deres arbejdsplads, indeholdende beskrivelse af opgaven, evt. informationer omkring ansvarlige for projektet i virksomheden, erfaringer, skemaer, vejledninger, løsningsmodel mv.
Du er som Bruger af HR Caseforum selv ansvarlig for at sikre, at du har ret til at oploade cases på HR Caseforum. Når først cases er oploaded, er de gjort offentlig tilgængelige og kan ikke trækkes tilbage.
Du skal som Bruger derfor sikre dig at oploading eller videregivelser af informationerne ikke krænker din arbejdsgiver og/eller dennes rettigheder.
Indarbejder du i din casebeskrivelse navngivne personer, herunder kollegaer, chefer, eksterne konsulenter eller lignende, er du ansvarlig for at sikre accept fra disse personer til, at offentliggørelse af deres navn må finde sted.
HR Caseforum påtager sig intet ansvar overfor dig som Bruger eller overfor Kunden, for Brugerens uretmæssige offentliggørelse af viden, brug af rettigheder uden Kundens tilladelse samt offentliggørelse af personoplysninger på navngivne personer i casebeskrivelsen eller de filer, der måtte være uploaded i forbindelse med casen.
 
2.2.   Rettigheder
Når casebeskrivelsen er oploaded til HR Caseforum, er HR Caseforum berettiget til at anvende og vise casebeskrivelsen som de ønsker, herunder at offentliggøre det, promovere det, distribuere det samt vise det på egne websteder og medieplatforme. Brugeren samt Kunden tildeler således HR Caseforum en uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv royalty fri licens til offentligt at vise hele casebeskrivelsen, herunder en ret til at benytte eventuelle varemærker mv. som måtte indgå i casebeskrivelsen.
Brugeren indestår selv for, at de overfor deres arbejdsgiver har ret til at uploade cases i HR Caseforum.
 
2.3.   Begrænsninger
Brugeren må ikke uploade casebeskrivelser, som indeholder informationer som, (i) er uanstændige, pornografiske, injurierende eller æreskrænkende, (ii) krænker Kundens eller tredjemands rettigheder eller erhvervshemmeligheder eller (iii) strider mod persondatalovgivningen eller anden lovgivning. 
HR Caseforum forbeholder sig retten til at fjerne casebeskrivelser, kommentarer, vurderinger, blogs, links mv. såfremt de er:
-    Skrevet i falsk navn
-    Er af kommerciel karakter – ingen reklamer eller spam, tak
-    Indeholder personangreb
-    Er ærekrænkende
-    Bryder ophavsret eller andre immaterielle rettigheder
-    Ikke forholder sig til emnet eller fremstår useriøse
-    Er uforståelige for læsere, for eksempel på grund af det anvendte sprog
-    Indeholder personlige oplysninger som adresse, telefonnummer eller lignende
-    Promoverer et firma eller anden kommerciel satsning eller begivenhed eller på anden måde bruger HR Caseforum til kommercielle formål.
-    Sende masse e-mails, spørgeundersøgelser eller andre masse-meddelelser til de andre brugere.

2.4.   Kommentering på andres cases 
HR Caseforum ønsker at fremme diskussionen mellem Brugerne og tilskynder, at man kommenterer på andres cases. Det er dog et fagligt forum, og HR Caseforum ønsker derfor ikke kommentarer med:
-  links, hvor der ikke tydeligt fremgår en sammenhæng med det indhold, der kommenteres
-  spam, som for eksempel at kopiere samme kommentar gentagne gange
-  truende, hadefuld eller racistisk indhold
-  diskrimination på køn, seksualitet eller religiøs overbevisning
-  injurier.

Oplever du som Bruger sådanne kommentarer eller andre kommentarer, som du synes er anstødelige eller casen uvedkommende, kan du kontakte HR Caseforum på info@hrcaseforum.dk. Vi vil efterfølgende vurdere anmeldelsen og evt. fjerne den anmeldte kommentar.
 

3. Vidensambassadører

3.1.   Gælder kun for oprettede Vidensambassadører 
HR Caseforum sætter stor pris på Vidensambassadørernes arbejde, og tilskynder meget til aktiv deltagelse og indlæg på blogs. Blogindlæg udarbejdet af Vidensambassadørerne repræsentere deres egen meninger og holdninger, og repræsentere på ingen måde HR Caseforums værdier og holdninger.
Vidensambassadørerne må ikke bruge HR Caseforum som en salgskanal og må derfor ikke aktive opsøge, hverken skriftligt eller telefonisk, brugerne af HR Caseforum. Vidensambassadørerne må dog gerne få kunder, som er bruger af HR Caseforum, forudsat at det er brugeren, der aktivt selv har ønsket kontakten til Vidensambassadøren.
Ønsker Vidensambassadøren at anvende HR Caseforum som en marketingsplatform, aftales form, varighed og betaling direkte med HR Caseforum.
 

4. HR Caseforum Consult

HR Caseforum Consult er selvstændige konsulenter, der mod betaling står til rådighed for brugerne.
HR Caseforum konsulenterne er ikke ansat af HR Caseforum, og HR Caseforum tager derfor ikke ansvar for konsulenternes rådgivning. Brugerne af HR Caseforum, som ønsker at benytte en HR Caseforum Consult, skal derfor selv sikre sig juridisk overfor HR Caseforum konsulenten, ligesom det er HR Caseforum konsulenten selv, der tegner nødvendig rådgivningsforsikring mv.
HR Caseforum konsulenterne må ikke uden forudgående accept fra Brugerne af HR Caseforum rette henvendelse til Brugerne.
HR Caseforum konsulenterne må ikke uden forudgående aftale med HR Caseforum, anvende HRCaseforum.dk som platform for markedsføring af egen virksomhed.   
HR Caseforum tager intet ansvar for fejlagtigt eller manglefuld rådgivning fra HR Caseforum konsulenterne side.
 

5. Generelle betingelser 

5.1   Persondata
Brugeren accepterer, at de informationer, der bruges til at oprette profil, samt eventuelle persondata, der indarbejdes i casebeskrivelsen bliver arkiveret af HR Caseforum. Brugerens informationer vil ikke blive anvendt til andet formål end drift af HRcaseforum.dk, herunder udsendelse af nyhedsbreve, forudsat at Brugerne har accepteret sådan, information om manglende betaling, abonnementsophør, informationer om opdateringer af site eller planlagte nedetider mv. Brugerens informationer vil således ikke blive overdraget eller solgt til tredjemand. Casebeskrivelser, samt eventuelle kommenteringer mv. som Brugeren selv har indlagt eller uploaded på HR Caseforum vil efter abonnements ophør forblive synligt på HR Caseforum. Personlige data vil blive arkiveret af HR Caseforum for en periode på 5 år, hvorefter de slettes.

5.2   Ændring af vilkår 
HR Caseforum må efter behov ændre i disse Abonnementsvilkår. Hvis vi foretager materielle ændringer, vil vi meddele dig herom i en e-mail eller ved at slå en besked op på HR Caseforum.dk før ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne. Vi vil også øverst på denne side angive datoen for sidste gang, der blev foretaget revideringer. Du bør gennemse disse Abonnementsvilkår regelmæssigt, da reviderede versioner er bindende for dig. Alle ændringer træder i kraft, når vi offentliggør de nye Abonnementsvilkår. Du er indforstået med og indvilliger i, at din fortsatte adgang til eller brug af HR Caseforum efter ændringernes ikrafttrædelsesdato i Abonnementsvilkårene tilkendegiver din accept af ændringerne.
 
5.3   Ansvar
Informationer på HR Caseforum er stillet til rådighed for Brugerne, som de er. Dvs. HR Caseforum ikke tager ansvar for rigtigheden eller sagligheden af uploaded casebeskrivelser eller for Brugerens nytte eller brug af sådanne casebeskrivelser. Får HR Caseforum information om, at der er urigtige eller fejlagtige informationer på HR Caseforum, vil sådanne informationer hurtigst muligt blive slettet. Andre forpligtelser eller ansvar påhviler ikke HR Caseforum.
HR Caseforum er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tab, herunder brugt tid, omkostninger til konsulenter eller samarbejdspart, driftstab, avancetab, tab af goodwill, tab af data eller andre direkte eller indirekte tab.
HR Caseforum fraskrive sig i videst muligt omfang produktansvaret.
 
5.4   Lovvalg og værneting
Enhver uoverensstemmelse eller tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne anvendelse af HR Caseforum, skal afgøres efter dansk ret ved byretten i Aalborg.

5.5   Accept af betingelser
Du tilkendegiver ved din oprettelse som Bruger på HR Caseforum, at du har læst og accepteret disse betingelser for brug af HR Caseforum.

Få sparring på dine
HR-initiativer
og skab endnu bedre resultater

Kontakt mig allerede idag
Tlf: 40 91 65 00
afo@hrcaseforum.dk


GRATIS
Nyhedsbrev med
Trends & Tendenser
om HR og ledelse
 
Netværk for
HR-ansvarlige
 
* Få andres metoder, der virker
* HR Læringsnetværk - Jylland
* Deltag i debatten på LinkedIn
* Få "Trends og Tendenser"
   om HR og ledelse
 

Vi skaber
målbare resultater
gennem mennesker

Spar tid og
få bedre
HR-resultater 


Byg videre på andres HR-erfaringer.


Drejebøger og filer
- lige til at downloadeTilmeld dig nu

Videns-ambassadører:

ambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassador

Del bl.a. viden med